top of page

ניתוחים

פרופ׳ ארליך עובדת בהסדר מול חברות הביטוח הבאות:

לוגו של כלל בריאות
לוגו ש מנורה מבטחים
לוגו של הפניקס
לוגו של קופת חולי מכבי

סוגי הניתוחים

bottom of page